Asset Publisher Asset Publisher

RODO

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych i prawach z tym związanych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz.Urz. UE L 119/1, 04/05/2016 zwanego dalej „RODO” informuję, co następuje;

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH;

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik z siedzibą w Prudniku przy ul.  Dąbrowskiego 34, 48-200 Prudnik, REGON 530558915, tel. 77 4363241, e-mail; prudnik@katowice.lasy.gov.pl zwane dalej „nadleśnictwem”.

II.INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

W nadleśnictwie został wyznaczony inspektor ochrony danych z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej; prudnik@katowice.lasy.gov.pl lub pisemnie (adres siedziby nadleśnictwa).

III. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH;

Przetwarzanie Pani/Pana dany osobowych odbywa się w celu/celach;

a/. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

b/.wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,

c/. realizacji zawartych umów. 

IV. PODSTAWY PRAWNE;

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są;

a/. art.6 ust.1 lit.b. RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

b/.art.6 ust.1 lit.c. RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

c/.art.6 ust.1 lit.f. RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

V.ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie nadleśnictwo, podmioty udzielające wsparcia nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

VI.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywanie od momentu ich pozyskania do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez PGL Lasy Państwowe. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach;

1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy,

2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych,

3.zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

4.archiwizacyjnych.

Pani/Pana dane osobowe będę przechowywanie także w celach rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres w którym PGL Lasy Państwowe zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełniania wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne.

Tym samym Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej dotyczącej okresów przechowywania dokumentów obowiązującej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

VII.PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH;

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

VIII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY;

1.Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

2.Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do momentu cofnięcia zgody.   

IX.PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO;

W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X.INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH;

1.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem;

   1).ustawowym lub

   2).umownym lub

   3).warunkiem zawarcia umowy

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2.W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nadleśnictwo nie będzie mogło zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3.W przypadku gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nadleśnictwo nie będzie mogło wykonać takiej umowy.

4.W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nadleśnictwo nie będzie mogło zawrzeć takiej umowy.    

XI.INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, PROFILOWANIU;

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych i prawach z tym związanych dot. spraw wycinki drzew

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz.Urz. UE L 119/1, 04/05/2016 zwanego dalej „RODO” informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik z siedzibą w Prudniku przy ul.  Dąbrowskiego 34, 48-200 Prudnik, tel. 77 4363241, e-mail; prudnik@katowice.lasy.gov.pl zwane dalej „nadleśnictwem”. W nadleśnictwie został wyznaczony inspektor ochrony danych z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej; prudnik@katowice.lasy.gov.pl lub pisemnie (adres siedziby nadleśnictwa).

Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia sprawy o wycinkę drzew/ konarów/gałęzi na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach i/lub ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny w zw. z art.6 ust.1 lit.c. RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Odbiorcą danych osobowych będzie nadleśnictwo, podmioty udzielające wsparcia nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dotyczącą okresów przechowywania dokumentów, obowiązującą w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższego celu.

 

Klauzula informacyjna do systemu służbowych urządzeń rejestrujących w Nadleśnictwie Prudnik

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dz. Urz. UW.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, że:

  1. Na terenie Nadleśnictwa Prudnik funkcjonuje system służbowych urządzeń rejestrujących w ramach ochrony mienia i zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego, ochrony przyrody oraz wykonywania innych zadań w zakresie ochrony mienia.
  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Prudnik z siedzibą w Prudniku przy ul. Dąbrowskiego 34

Może się Pani/Pan z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: prudnik@katowice.lasy.gov.pl

  1. Kontakt z Inspektorem Danych Ochrony Danych Osobowych – e-mail: (ewentualnie do osoby odpowiedzialnej w zakresie spraw związanych z ochroną danych osobowych) prudnik@katowice.lasy.gov.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: profilaktyki i ograniczania niekorzystnych zjawisk szkodnictwa leśnego oraz naruszania innych norm porządku publicznego; ujawniania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz naruszania innych norm porządku publicznego na terenach i gruntach leśnych zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe; wczesnego wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych; zebrania materiału dowodowego, jeśli okoliczność wskazuje na popełnienie przestępstwa lub wykroczenia; poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników Straży Leśnej prowadzących czynności kontrolne w stosunku do osób i mienia.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 litera c RODO i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w ramach realizacji zadań wynikających z z art. 5 a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2018 poz. 1182 z późn. zm.), a w zakresie w jakim RODO jest wyłączone na mocy art. 2 ust. 2 lit. d RODO, również ustawa z dnia 14 grudnia 2018r.      o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości stanowiąca implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.
  4. Dane osobowe zarejestrowane w postaci obrazu nie będą przekazywane innym odbiorcom, za wyjątkiem organów uprawnionych do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dniu lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagranie może stanowić dowód w tym postępowaniu.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych na zasadach określonych w art. 15 RODO pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich oraz prawo do ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 18 RODO, a także do wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO.
  7. W przypadku uznania, że Pani/Pana wizerunek został utrwalony i jest przetwarzany niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.