Asset Publisher Asset Publisher

Światowy Dzień Wody

50000 m3 wody mają magazynować powstające w Nadleśnictwie Prudnik zbiorniki małej retencji.

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku, obchodzone corocznie 22 marca. Ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety – obecnie ok. 800 milionów osób – cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Pomijając problem huraganów, wzrost temperatury może być korzystny dla wzrostu i rozwoju drzew. Musi on jednak iść w parze z odpowiednią ilością opadów będących najważniejszym źródłem wody w lesie. Woda opadowa ma jednak to do siebie, że ucieka do morza i w głąb ziemi. W celu spowolnienia odpływu wody z lasu w nadleśnictwie realizowany jest program małej retencji górskiej. Tutaj także współdziałamy z przyrodą. Jej narzędziem są budujące tamy bobry, coraz liczniej występujące na naszym terenie.

Spodziewane efekty podejmowanych działań to:

- zahamowanie odpływu wody opadowej przyczyniające się do spłaszczenia fali powodziowej na obszarach podgórskich,

- poprawa bilansu wodnego w lasach poprzez ograniczenie odpływu wody i wzrost wilgotności siedlisk,

- mniejsze zagrożenie pożarowe i większa odporność lasu na susze poprzez uwilgotnienie mikroklimatu (tworzenie się rosy, mgieł),

- wpływ na estetykę lasu poprzez urozmaicenie leśnego krajobrazu,

- wpływ na bioróżnorodność poprzez stworzenie miejsc bytowania dla flory i fauny wodnej,