Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Nasze nadleśnictwo bierze bądź brało udział w kilku projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

1) "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich"

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu w Nadleśnictwie Prudnik jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. Podjęte działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań dotyczących zabezpieczenia lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji na terenach górskich.

Cele uzupełniające:

• odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;

• ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. Monitoring będzie obejmował również kontynuację monitoringu wykonanego w ramach projektu małej retencji górskiej zrealizowanego w ramach POIiŚ 2007-2013, co pozwoli na uzyskanie cennych danych z wielolecia.

Nadleśnictwo Prudnik w ramach projektu będzie realizować inwestycje związane z:

•budową, przebudową lub odbudową zbiorników małej retencji w Leśnictwie Dębowiec 3 zbiorniki i w leśnictwie Biechów 1 zbiornik;

• przebudową i rozbiórką obiektu hydrotechnicznego niedostosowanego do wód wezbraniowych mostku w Cichej Dolinie Leśnictwo Pokrzywna;

Bezpośrednim efektem realizacji projektu w Nadleśnictwie Prudnik będzie zretencjonowanie 36 965 m³ wody .

Wartość działań planowanych do wykonania w ramach projektu na terenie Nadleśnictwa Prudnik wynosi 1 180 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych w Nadleśnictwie Prudnik wynosi 1 000 000,00 zł

Więcej danych o projekcie na strone : http://www.katowice.lasy.gov.pl/projekty-pgl-lp/-/asset_publisher/R3pygPFy7wpt/content/mala-retencja-w-gorach-mrg-2#.WMqEcP02wiQ

 

2) Projekt indywidualny PGL LP ,,Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie" w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska.


Celem projektu jest spowolnienie odpływu wód z terenów górskich poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni.
W ramach projektu zaplanowano działania zwiększające możliwości retencyjne obszarów górskich (m.in. budowę zbiorników, renaturyzację potoków i obszarów podmokłych), chroniące stoki przed nadmiernym spływem powierzchniowym oraz gwarantujące utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej. W skład zadań inwestycyjnych będą wchodzić kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne.
Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych koordynuje projekt.

W ramach projektu Nadleśnictwo Prudnik realizuje następujące zadania:

Leśnictwo

Nazwa zadania

Powierzchnia w ha

 
 

Dębowiec

Zb. wodny nr 1  - Niemysłowice

1,10

 

Dębowiec

Zb. wodny nr 2 - Niemysłowice

1,24

 

Pokrzywna

Retencja korytowa - Sarni Potok

0

 

Trzebina

Budowa zbiornika Rudziczka

0,5

 

Dębowiec

Zbiorniki paciorkowe Dębowiec - 5 szt.

0,88

 

Lipowa

Zbiornik – kałuża ekologiczna Lipowa

0,05

 

 

3) Działanie 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej na terenach dotkniętych naturalną katastrofą oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Lasy Państwowe realizują projekty o łącznej wartości 469 mln zł.
Celem jest odtworzenie potencjału produkcji leśnej uszkodzonego przez szkodliwe czynniki i katastrofy naturalne oraz wprowadzanie mechanizmów zapobiegających katastrofom naturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych w lasach wszystkich własności.
Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.
W ramach działania Nadleśnictwo Prudnik realizuje zadanie Przebudowa dwóch dróg leśnych w Leśnictwie Pokrzywna. Przebudowa dotyczy drogi leśnej w Podlesiu o długości 2367 mb (tzw. droga krzyżowa) oraz drogi leśnej na Zamkową Górę o długości 1103 mb.

4) „Program dla Odry–2006" obejmuje swym zasięgiem obszar stanowiący ponad 1/3 powierzchni Polski, położony w granicach administracyjnych 8 województw.
Strategicznym celem Programu jest wzrost bezpieczeństwa przeciwpowodziowego z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju całego dorzecza Odry oraz niepogarszania stanu środowiska, a także poszanowaniem bogatych na tym obszarze zasobów przyrody.
Osiągnięciu celu strategicznego sprzyjać mają działania i przedsięwzięcia realizowane w ramach Program dla Odry–2006.
Główne cele realizacji Programu dla Odry–2006 to:
- zbudowanie systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
- ochrona środowiska przyrodniczego i czystości wód;
- usuwanie szkód powodziowych;
- prewencyjne zagospodarowanie przestrzenne oraz renaturyzacja ekosystemów;
- zwiększenie lesistości;
- utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej;
- energetyczne wykorzystanie rzek.
Dzięki realizacji Programu Odra ma szansę stać się rzeką bezpieczną, czystą, żeglowną oraz przyjazną mieszkańcom całego dorzecza.
Planowo nakłady ogółem na lata 2002 – 2016 mają wynieść ponad 9 mld zł. w rozbiciu na 8 komponentów.
Środki finansowe o których mowa w ustawie powinny pochodzić z różnych źródeł, tj.:
- z budżetu państwa, w zakresie inwestycji i prac modernizacyjnych – 62%, w tym:
- bezpośrednie obciążenie budżetu państwa – 11%;
- z funduszy Unii Europejskiej – 30%
- kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Światowego i in. instytucji fin., pozyskiwane w drodze umów między Rządem RP a tymi instytucjami – 21%,
- Narodowy oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 21%;
- innych (gminy, kapitał prywatny) – 17%.
Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej programu.
W ramach programu Nadleśnictwo Prudnik realizuje zalesianie gruntów na wododziałach:

Rok

Powierzchnia do zalesienia (ha)

Grodzenie upraw (ha)

 
 

2010

20

5

 

2011

22

11

 

2014

33

29

 

2015

20

7

 

Razem

95

52